ارزشیابی اساتید جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 96/9/4 الی 96/9/30 از طریق مسیر زیر در سامانه ی گلستان اقدام نمایید. ارزشیابی - استاد - ارزشیابی

جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 96/9/4 الی 96/9/30 از طریق مسیر زیر در سامانه ی گلستان اقدام نمایید.

ارزشیابی ------->  استاد -------> ارزشیابی

 
امتیاز دهی