کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس 8 ترمه

وضعیت منابع نیمسال اول

121413

حسابداری

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

123411

مدیریت دولتی(مخصوص ورودیهای86 تا 93)

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

121810

مدیریت دولتی(مخصوص ورودیهای94 و بعد )

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

123511

مدیریت بازرگای(مخصوص ورودیهای86 تا 93)

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

121820

مدیریت بازگانی(مخصوص ورودیهای94 و بعد )

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

123811

مدیریت جهانگردی(مخصوص ورودیهای86 و بعد )

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

121832

جهانگردی(مخصوص ورودیهای95 و بعد )

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

123811

مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای86 تا 93)

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای94 و بعد )

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

121320

زبان و ادبیات فارسی

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

121172

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی(مخصوص ورودیهای 86 و بعد )

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

121130

علوم تربیتی(مخصوص ورودی های 95 و بعد )

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

141133

مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول

141142

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

لیست ارارئه دروس

منابع نیمسال اول